GaucheでFizzBuzz

だいたい分かってきた.

で,FizzBuzz.3の倍数のときにFizz,5の倍数のときにBuzz,3と5の倍数のときにはFizzBuzzを表示するプログラム.

#!/usr/bin/env gosh
(define fizzbuzz
( lambda (x)
(if (> x 1) (fizzbuzz (- x 1)))
(cond
((= ( modulo x (* 3 5)) 0) (print x ":FizzBuzz"))
((= ( modulo x 3 ) 0 ) (print x ":Fizz"))
((= ( modulo x 5 ) 0) (print x ":Buzz"))
(else (print x))
)
)
)
(define (main args)
(fizzbuzz 30)
)

適当ですが.

コメントする